Gegevensbescherming

1. Bepalingen bescherming persoonsgegevens

Nedo respecteert en beschermt de persoonlijke sfeer van iedereen die gebruik maakt van onze homepage. Wij slaan geen enkele informatie op over u (zoals uw naam, uw e-mailadres enz.) behalve als u ons een aanvraag per e-mail toezendt. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.


2. Inhoud van het online - aanbod

Nedo GmbH & Co.KG aanvaardt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aansprakelijkheidsstellingen van Nedo GmbH & Co.KG, die betrekking hebben op
schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruiken of het niet-gebruiken van de weergegeven informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie,
is in principe uitgesloten, tenzij er van de kant van Nedo GmbH & Co.KG aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Nedo GmbH & Co.KG behoudt zich uitdrukkelijk voor om delen van de pagina's of het totale aanbod zonder specifieke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.


3. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina's van derden ("links") die zich buiten de verantwoordelijkheid van Nedo GmbH & Co.KG bevinden, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend gelden in het geval dat Nedo GmbH & Co.KG kennis draagt van de inhoud en het voor Nedo technisch mogelijk zou zijn en redelijkerwijs van Nedo verlangd zou kunnen worden om het gebruik in geval van een illegale inhoud
te voorkomen. 
Nedo GmbH & Co.KG verklaart derhalve uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link de betreffende gekoppelde pagina's vrij van illegale inhoud waren. Nedo GmbH & Co.KG heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert Nedo zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internet-aanbod geplaatste links en verwijzingen.
Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke weergegeven informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd verantwoordelijk, niet degene die via de link enkel verwijst naar de betreffende publicatie.


4. Auteurs- en merkenrecht

Nedo GmbH & Co. KG streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofilmpjes en teksten in acht te nemen, door Nedo zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofilmpjes en teksten te gebruiken of terug te grijpen op rechtenvrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-filmpjes en teksten. Alle binnen het internet-aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Enkel op basis van het simpelweg noemen ervan kan niet worden geconcludeerd dat fabrieksmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door Nedo GmbH & Co. KG zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij Nedo GmbH & Co. KG. Het vermenigvuldigen of het gebruiken van
dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofilmpjes en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van Nedo GmbH & Co.KG niet toegestaan.


5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internet-aanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtspositie, laat dit de overige delen van het document qua inhoud en qua geldigheid onverlet.


6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Google Analytics Opt-out Browser Add-on:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl